Wykaz plików archiwum:

Regulamin udziału w projekcie

GRUPA ZAŁACZNIKÓW DOTYCZĄCA OSOBY NIESAMODZIELNEJ
1. Formularz zgłoszeniowy dla osoby niesamodzielnej  z załącznikami
2. Kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego z załącznikami:
3. Analiza sytuacji zdrowotnej (wg skali LAWTONA)
4. Plan pomocy – Indywidualna Ścieżka Wsparcia
5. Umowa z osobą niesamodzielną
6. Protokół wypożyczenia sprzętu wspomagającego dla osoby niesamodzielnej wraz z regulaminem wypożyczania sprzętu wspomagającego.
6A.       Karta pobytu Uczestnika Projektu w mieszkaniu wytchnieniowym

GRUPA ZAŁACZNIKÓW DOTYCZĄCA OPIEKUNA FAKTYCZNEGO OSOBY NIESAMODZIELNEJ ORAZ OSOBY ŚWIADCZĄCEJ USŁUGI SPOŁECZNE
W SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ I KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA TYCH FUNKCJI
7. Formularz zgłoszeniowy dla opiekuna faktycznego osoby niesamodzielnej oraz osoby
8. Lista obecności na szkoleniu opiekunów/osób świadczących usługi społeczne/ kandydatów do pełnienia funkcji opiekunów
9. Rachunek zwrotu kosztów podróży na szkolenie
10. Lista obecności na  warsztatach wyjazdowych.
11. Lista obecności na spotkaniu grupy samopomocowej

GRUPA ZAŁACZNIKÓW DODATKOWYCH
12. Wstępna karta zgłoszeniowa osoby niesamodzielnej
13. Formularz podmiotu objętego wsparciem w zakresie wsparcia realizacji usług społecznych ( wraz z zał. 1.6).