„Region Dobrego Wsparcia” to 3,5-letni projekt finansowany ze środków budżetu państwa oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WZ 2014-2020 mający na celu zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.
Projekt jest realizowany w formule partnerskiej: Województwo Zachodniopomorskie (lider) wraz z Fundacją Nauka dla Środowiska, Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej i Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Głównym adresatem projektu są osoby niesamodzielne/zależne, opiekunowie tych osób oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Jest to kontynuacja projektu „Dobre wsparcie-system lokalnych usług społecznych”, nagrodzonego w konkursie UE na najbardziej innowacyjny projekt społeczny finansowany ze środków europejskich - RegioStars 2019.

Osoby niesamodzielne otrzymają wsparcie w postaci sąsiedzkich usług opiekuńczych, bezpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i usług specjalistycznych. Wsparcie w projekcie otrzyma minimum 700 osób niesamodzielnych mieszkających na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Doradztwo dla opiekunów osób zależnych opiera się na utworzeniu Regionalnego Punktu Doradczego, w którym świadczone będzie poradnictwo z zakresu opieki i pielęgnacji medycznej, wsparcia psychologicznego, obowiązującego systemu pomocy instytucjonalnej oraz architektoniczne. Poradnictwem objętych zostanie minimum 400 osób: opiekunowie faktyczni osób zależnych/osoby świadczące usługi społeczne w środowisku lokalnym oraz kandydaci do pełnienia tych funkcji.

Projekt przewiduje utworzenie min. 5 mieszkań opieki wytchnieniowej z infrastrukturą domów inteligentnych, w których zapewniona będzie całodobowa opieka osobie zależnej na czas, gdy nie może jej sprawować opiekun. Planuje się powstanie takich mieszkań w Podgrodziu (pow. policki), Myśliborzu, Stargardzie, Rzyszczewie (gmina Sławno) i Łobzie. Ponadto, planuje się likwidację barier architektonicznych w min. 5 miejscach zamieszkania osób niesamodzielnych oraz uruchomienie platformy z zakresu teleopieki na terenie gmin zainteresowanych udziałem w przedsięwzięciu (m.in. opaski monitorujące wraz z infrastrukturą IT).

Działania projektu odpowiadają również na wyzwania ostatnich miesięcy, albowiem część środków przeznaczona zostanie na zapobieganie skutkom i przeciwdziałanie COVID-19 (zakup środków ochrony osobistej dla DPS i innych placówek całodobowego i okresowego pobytu). Planuje się także wsparcie 12 gmin w tym zakresie.

Budżet projektu: 36 241 924,40 zł, z czego 30 805 635,74 zł to środki wspólnotowe, budżet państwa 2 536 934,70 zł.

Okres realizacji: 01.04.2020 - 30.09.2023.

Materiały promocyjne do pobrania: