Sąsiadem mi bądź

Starzenie się społeczeństwa oraz ograniczona oferta usług opiekuńczych świadczonych systemowo mobilizują nas do organizowania wzajemnej pomocy sąsiedzkiej. Usługi sąsiedzkie utrwalają więzi oparte na zaufaniu oraz przyczyniają się do odbudowy małych wspólnot i wzmacniania poczucia wspólnego losu.

czytaj więcej »

Jak wybrać najlepszy dom opieki?

Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (teks jedn. Dz.U. z 2021. poz.2268) osoba wymagająca całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogąca samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, ma prawo do umieszczenia w domu pomocy... View Article

czytaj więcej »

Gdzie i jak złożyć odwołanie od niekorzystnej decyzji Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Korzyści wynikające z posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności Orzeczenie o niepełnosprawności jest formalnym potwierdzeniem statusu danej osoby jako osoby z niepełnosprawnością. Jego posiadanie pozwala na uzyskanie różnych świadczeń, ulg i uprawnień, jak np. uzyskać odpowiednie zatrudnienie w zakładzie aktywności zawodowej albo zakładzie pracy chronionej, skorzystać z przywilejów pracowniczych, takich jak prawa do dodatkowego urlopu wypoczynkowego,... View Article

czytaj więcej »

Jak uzyskać z ZUS świadczenie dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji?

ZUS, osoby niesamodzielne, 500+ świadczenie uzupełniające, orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, dokumentacja emerytalno-rentowa, orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. orzeczenia, komisja lekarska, komisja ZUS, lekarz orzecznik, świadczenie uzupełniające, niezdolność do samodzielnej egzystencji, ESUN, Z, wniosek o świadczenie, całkowita niezdolność do pracy

czytaj więcej »