XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Zmiana ustawy o pomocy społecznej – druk 3281

2 sierpnia br. Prezydent podpisał zmianę ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw.

Akt prawny wprowadza m.in. nowe usługi w pomocy społecznej – sąsiedzkie usługi opiekuńcze. Wsparcie to skierowane będzie głównie do osób starszych, które potrzebują np. pomocy przy zrobieniu zakupów czy sprzątaniu mieszkania, ale nie wymagają jeszcze pomocy w formie usług opiekuńczych, świadczonych przez profesjonalne opiekunki.

Organizatorem usług sąsiedzkich będzie gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania osoby korzystającej z usług sąsiedzkich lub podmiot uprawniony. Osobą wykonującą usługi sąsiedzkie będzie mogła być osoba, która:

– jest pełnoletnia;

– nie jest członkiem rodziny osoby, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie;
– nie jest oddzielnie zamieszkującym małżonkiem, wstępnym ani zstępnym osoby, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie;

– złoży organizatorowi usług sąsiedzkich oświadczenie o zdolności pod względem psychofizycznym do świadczenia takich usług;

– zamieszkuje w najbliższej okolicy osoby, na rzecz której są świadczone
usługi sąsiedzkie;

– ukończyła szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy;

– została zaakceptowana przez osobę, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie oraz  została zaakceptowana przez organizatora usług sąsiedzkich.

Rada gminy w drodze uchwały, określi szczegółowe warunki przyznawania usług sąsiedzkich, wymiar i zakres usług sąsiedzkich oraz sposób rozliczania wykonywania takich usług.

Zgodnie z nową regulacją domy pomocy społecznej będą mogły oferować usługi opieki krótkoterminowej (w formie całodobowej lub dziennej) osobom, które w nich nie zamieszkują. Rozwiązanie to stosowane w formie opieki wytchnieniowej ma odciążyć członków rodzin lub opiekunów osób zależnych poprzez zapewnienie czasowego zastępstwa.

Usługi wsparcia krótkoterminowego będą mogły być przyznane osobie, która ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymaga doraźnej pomocy w formie pobytu całodobowego lub w formie dziennej, ze względu na czasowe ograniczenie możliwości zapewnienia właściwego wsparcia w miejscu zamieszkania przez osoby na co dzień sprawujące opiekę nad tą osobą.

Usługi wsparcia krótkoterminowego realizowane w formie pobytu całodobowego będą mogły być przyznane na czas określony nie dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym, z możliwością przedłużenia pobytu w szczególnie uzasadnionych przypadkach, o nie więcej niż kolejne 30 dni.

Usługi wsparcia krótkoterminowego realizowane w formie dziennej będą mogły być przyznane w wymiarze nie mniejszym niż 4 godziny dziennie i nie większym niż 12 godzin dziennie, nie większym niż 30 dni w roku kalendarzowym, z możliwością przedłużenia wsparcia w szczególnie uzasadnionych przypadkach, o nie więcej niż kolejne 30 dni.

Łącznie osoba będzie mogła korzystać z usług wsparcia krótkoterminowego w danym roku kalendarzowym zarówno, w formie pobytu całodobowego, jak i w formie dziennej, jednak łącznie dla obydwu form, nie dłużej niż 60 dni w roku kalendarzowym.

Według nowych regulacji kierownicy lub dyrektorzy domów pomocy społecznej i podmioty prowadzące placówki, które zapewniają całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, będą musiały prowadzić rejestr zgłoszeń o zdarzeniach nadzwyczajnych. Chodzi o zdarzenia dotyczące mieszkańców domu lub osób przebywających w placówce, które związane są z zagrożeniem ich życia lub zdrowia.

Nowelizacja zastępuje ponadto, mieszkania chronione mieszkaniami treningowymi i wspomaganym.

Mieszkania te, będą mogły być prowadzone przez:

– każdą jednostkę organizacyjną pomocy społecznej;

– organizację pozarządową.

W mieszkaniu treningowym świadczone będą usługi bytowe, praca socjalna oraz nauka w obszarze rozwijania lub utrwalania niezależności, sprawności w zakresie samoobsługi, pełnienia ról społecznych w integracji ze społecznością lokalną, w celu umożliwienia prowadzenia niezależnego życia.
W mieszkaniu wspomaganym świadczone będą usługi bytowe, praca socjalna oraz pomoc w wykonywaniu czynności niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu i realizacji kontaktów społecznych, w celu utrzymania lub rozwijania niezależności osoby na poziomie jej psychofizycznych możliwości.

Mieszkanie wspomagane będą przeznaczone w szczególności dla:
– osoby niepełnosprawnej, w tym osoby niepełnosprawnej fizycznie lub osoby
z zaburzeniami psychicznymi;

–  osoby w podeszłym wieku lub przewlekle chorej.

Wsparcie w mieszkaniu treningowym będzie przyznawane na czas określony.

Wsparcie w mieszkaniu wspomaganym będzie przyznawane na czas określony, a w przypadku osób, które posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także w szczególnie uzasadnionych przypadkach w stosunku do innych osób – będzie mogło zostać przyznane na czas nieokreślony.
Z mieszkania będzie mógł skorzystać również mieszkaniec domu pomocy społecznej, który w celu przygotowania do prowadzenia niezależnego życia zrezygnuje z pobytu w domu.

Zwiększy się również kwota zasiłeku stałego. Zasiłek stały w przypadku osób samotnych wynosi obecnie 719 zł. Poprawka powiększa tę kwotę do 1000 zł. Jeśli chodzi o osoby w rodzinie, to zasiłek zostanie zwiększony o 180 zł.

Według zapisów projektu osoby, które odbywają karę pozbawienia wolności (w tym w systemie dozoru elektronicznego) oraz osoby tymczasowo aresztowane, będą mogły korzystać ze świadczenia pomocy społecznej, jakim jest praca socjalna w terminie od 3 miesięcy do planowego opuszczenia zakładu karnego.

Projekt zakłada również, że pracownik socjalny, który jest zatrudniony w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej i został pokrzywdzony przestępstwem, polegającym na naruszeniu nietykalności, czynnej napaści i znieważeniu funkcjonariusza publicznego – w związku z wykonywaniem czynności służbowych – będzie miał przyznaną bezpłatną ochronę prawną w postępowaniu karnym.

Rząd planuje, by powyższe zmiany weszły w życie od 1 stycznia 2024 r.

Proces legislacyjny można śledzić pod linkiem

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3281