XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na obszarze Miasta Szczecin

Rodzicu !!! 
Jeżeli niepokoi Cię rozwój Twojego dziecka, zgłoś się na konsultacje do Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego przy ul. Grzymińskiej 6 w Szczecinie, bo tylko wcześnie podjęta interwencja przynosi najlepsze efekty.

Informujemy, że 11 grudnia 2017 r.  między Ministrem Edukacji Narodowej a Miastem Szczecin zostało podpisane porozumienie na realizację zadań, z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Na obszarze Szczecina Ośrodek przy ul. Grzymińskiej 6  pełni funkcję Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego (WOKRO). Działalność WOKRO przewidziana jest do 2021 r.

Do zadań Ośrodka należy:

1) udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;

2) wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności: rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej;

3) wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;

4) organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach oświatowych, w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla danego dziecka oraz – w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów;

5) koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze miasta Szczecin, w tym:

a) zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,

b) prowadzenie akcji informacyjnych,

c) monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.

Wspieramy rodziców i dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać  pod nr telefonu: 502 224 245, w każdy wtorek, środę i czwartek  w godzinach 9.00-12.00.