XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Jak wybrać najlepszy dom opieki?

Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (teks jedn. Dz.U. z 2021. poz.2268) osoba wymagająca całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogąca samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, ma prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Innymi słowy, ubiegać się o umieszczenie w DPS może osoba, która jest w podeszłym wieku, chora lub niepełnosprawna, która z uwagi na wiek, chorobę lub niepełnosprawność nie może funkcjonować w codziennym życiu, a pomoc w formie usług opiekuńczych okazuje się niewystarczająca. 

Rodzaje domów opieki

Domy pomocy społecznej

Domy pomocy społecznej, czyli popularne DPS-y są jednostkami budżetowymi urzędów miast i gmin. Zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej aby się do niego zakwalifikować senior musi wypełnić wniosek skierowany do ośrodka pomocy społecznej, właściwego dla swojego miejsca zamieszkania.

Zgodnie z § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 734), do wniosku o skierowanie do DPS należy dołączyć (zależnie od sytuacji):

 • decyzję o przyznaniu osobie ubiegającej się zasiłku stałego oraz pisemną zgodę osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego na ponoszenie opłaty za pobyt w domu;
 • decyzję organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty oraz pisemną zgodę na ponoszenie opłaty i na jej potrącanie przez właściwy organ emerytalno-rentowy ze świadczenia emerytalnego lub rentowego, zgodnie z odrębnymi przepisami;
 • oświadczenia o wysokości dochodu osoby ubiegającej się, małżonka, zstępnych przed wstępnymi zobowiązanych do ponoszenia opłaty, oświadczenie o wysokości dochodu osoby małoletniej, w przypadku gdy opłatę będzie ponosić przedstawiciel ustawowy;
 • zaświadczenie, o którym mowa w art. 22 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 276);
 • pisemną zgodę osoby ubiegającej się lub przedstawiciela ustawowego na potrącanie z zasiłku stałego opłaty za pobyt w domu – w przypadku wyrażenia takiej zgody;
 • pisemną zgodę ośrodka pomocy społecznej na potrącanie z zasiłku stałego osoby ubiegającej się opłaty za pobyt w domu – w przypadku skierowania do domu ponadgminnego;
 • postanowienie sądu opiekuńczego w przedmiocie udzielenia zezwolenia na skierowanie do domu pomocy społecznej – w przypadku osób ubezwłasnowolnionych całkowicie oraz małoletnich.
 • Informacje podane we wniosku są weryfikowane przez pracownika socjalnego podczas wywiadu środowiskowego.

Dlatego po wpłynięciu wniosku, pracownicy pomocy społecznej obowiązani są do weryfikacji zawartych w nim informacji poprzez przeprowadzenie wywiadu środowiskowego.

Należy pamiętać, że chociaż DPSy są jednostkami finansowanymi przez samorządy, koszty ich utrzymania są bardzo wysokie. Każdy Dom Pomocy Społecznej ma swój określony średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca, który co roku podaje w zarządzeniu prezydent, burmistrz lub wójt gminy.  Zgodnie  z  ustawą o pomocy społecznej (teks jedn. Dz.U. z 2021. poz.2268)  pobyt w domu opieki społecznej jest współfinansowany przez jej pensjonariusza i/lub ewentualnie jego rodzinę. Pensjonariusz DPSu wnosi miesięczną opłatę za pobyt w Domu w wysokości 70% swojego dochodu, czyli emerytury lub renty. Jeżeli kwota 70% dochodu mieszkańca pokrywa pełny koszt utrzymania, to inne osoby, instytucje nie ponoszą poza tym żadnych kosztów. Jeżeli natomiast 70% dochodu mieszkańca jest niewystarczające, aby pokryć pełną kwotę utrzymania w DPS, następnymi w kolejności osobami zobowiązanymi do wnoszenia opłat są członkowie rodziny: małżonek, zstępni (dzieci), wstępni (rodzice).

Zgodnie z art. 64 ustawy o pomocy społecznej osoby wnoszące opłatę lub obowiązane do wnoszenia opłaty za pobyt mieszkańca domu w DPS mogą zostać zwolnione  częściowo lub całkowicie z tej opłaty, jeżeli:

 • wnoszą opłatę za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce;
 • są w stanie długotrwałej choroby, bezrobocia, niepełnosprawności, strat materialnych powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych;
 • małżonkowie, zstępni, wstępni utrzymują się z jednego świadczenia lub wynagrodzenia;
 • osoba obowiązana do wnoszenia opłaty jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko;
 • osoba obowiązana do wnoszenia opłaty lub jej rodzic przebywała w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej, na podstawie orzeczenia sądu o ograniczeniu władzy rodzicielskiej osobie kierowanej do domu pomocy społecznej lub mieszkańcowi domu;
 • osoba obowiązana do wnoszenia opłaty przedstawi wyrok sądu oddalający powództwo o alimenty na rzecz osoby kierowanej do domu pomocy społecznej lub mieszkańca domu.

Domy opieki społecznej cieszą się dużym zainteresowaniem i liczba dostępnych w nich miejsc jest często dużo niższa niż liczba chętnych. Wśród domów pomocy społecznej znajdują się również ośrodki specjalistyczne np. dla osób przewlekle psychicznie chorych, osób z chorobą otępienną itp.

Prywatne domy opieki

Pobyt w prywatnych domach opieki jest niestety, oczywiście droższy niż w prowadzonych przez samorządy DPS-ach. Na poziom ceny wpływają m.in. standard opieki w danym domu, jego położenie, udogodnienia oraz to, czy senior będzie mieszkał w pokoju jedno-, dwu- czy trzyosobowym.

Według portalu  www.kb.pl uśrednione ceny brutto za miesiąc pobytu w prywatnych domach opieki w województwie zachodniopomorskiego kształtują się obecnie następująco (źródło: https://kb.pl/porady/cennik-domow-opieki-zobacz-ile-kosztuje-dom-spokojnej-starosci-_med/, dostęp: 21.03.2022r.):

 • Pobyt stały, pokój 1-osobowy 

Uśredniony koszt miesięcznego pobytu w pokoju 1 osobowym. Stawka za pobyt stały. Świadczenia społeczne zwolnione z podatku VAT.

4 677,54 – 5 436,06 zł

 • Pobyt stały, pokój 2-osobowy 

Uśredniony koszt miesięcznego pobytu w pokoju 2 osobowym. Stawka za pobyt stały. Świadczenia społeczne zwolnione z podatku VAT

4 272,88 – 4 846,85 zł

 • Pobyt stały, pokój 3-osobowy 

Uśredniony koszt miesięcznego pobytu w pokoju 3 osobowym. Stawka za pobyt stały. Świadczenia społeczne zwolnione z podatku VAT

4 023,99 – 4 673,02  zł

Czym się kierować przy wyborze domu dla seniora?

W pierwszej kolejności musimy ustalić, do jakiego rodzaju domu opieki kwalifikuje seniora jego stan zdrowia. Czy będzie to ośrodek bardziej uniwersalny, czy specjalistyczny, ukierunkowany np. na seniorów z chorobami związanymi ze starzeniem się mózgu (alzheimerem, demencją)?

Wybierając dom dla seniora w pierwszej  kolejności warto sprawdzić czy zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej dany ośrodek posiada zezwolenie wojewody na prowadzoną działalność.  To bardzo ważne, gdyż niektóre domy opieki funkcjonują na zasadzie działalności gospodarczej, np. jako pensjonaty, co uniemożliwia organom kontrolnym wojewody na przeprowadzanie w nich kontroli, którą wojewoda ma obowiązek sprawować w takich placówkach.

Istotne jest też sprawdzenie dostępności miejsc w danym domu. Możemy to uczynić poprzez portal  „Domy opieki” https://domyopieki.pl/prezentacje/zachodniopomorskie/

Dla komfortu seniora istotne też będą kwestie, które wpływają na cenę pobytu w takim domu, tzn.:

 • Czy senior chce przebywać w pokoju jedno-, dwu, czy trzyosobowym?
 • Jakiego standardu pobytu oczekuje?
 • Czy wymaga dodatkowych zabiegów, specjalnej diety itp.?
 • Jak wygląda opieka medyczna w danym ośrodku, czy jest możliwość szybkiego sprowadzenia karetki?
 • Jak przebiega organizacja opieki, leczenia i zajęć terapeutycznych?
 • Czy w każdym pomieszczeniu domu znajduje się przyciski pozwalający na szybkie wezwanie pomocy medycznej?
 • Czy opieka pielęgniarek i opiekunek jest sprawowana przez całą dobę?
 • Jak często w placówce jest obecny lekarz?
 • Czy jest możliwość wglądu w plan czynności wykonanych dla pensjonariusza (np. on-line)?
 • Czy chce przebywać w Domu Opieki ze swoim czworonogiem? (Niektóre domy opieki oferują możliwość pobytu ze swoimi zwierzętami domowymi)
 • W jakiej okolicy ma znajdować się dom? Czy dla seniora istotne będzie ulokowanie domu w pięknym miejscu, np. przy lesie lub jeziorze, czy jednak w konkretnej miejscowości, by być blisko rodziny?  
 • Jakie są możliwości odwiedzin i seniora przez jego bliskich i przyjaciół?
 • Jakie są możliwości stałego dostępu do informacji o stanie zdrowia seniora przez jego najbliższych?

Warto również zapoznać się z regulaminem danego ośrodka.

Domy opieki społecznej w województwie zachodniopomorskim

Domy opieki społecznej w województwie zachodniopomorskim znajdują się w następujących miejscowościach:

Domy Pomocy Społecznej

 1. Dom Pomocy Społecznej Białogard 78-200, ul. Św. Brata Alberta 1 tel. 94 312 78 11, fax 94 312 36 13
 2. Dom Pomocy Społecznej Biesiekierz 76-039, ul. Nowe Bielice 1-3 tel. 94 342 64 40
 3. Dom Pomocy Społecznej Biesiekierz 76-039, ul. Parsowo 25 tel. 94 318 03 59, 94 318 02 25
 4. Dom Pomocy Społecznej Dla Dzieci Prowadzony Przez Siostry Pallotynki Bobolice 78-430, ul. Pionierów 3 tel. 94 318 73 32
 5. Dom Pomocy Społecznej Borne Sulinowo 78-449, ul. Szpitalna 5, tel. 94 373 38 80
 6. Dom Pomocy Społecznej Dolice 74-220, ul. Wiśniowa 12 tel. 91 564 00 23, 91 564 01 80
 7. Dom Pomocy Społecznej Drawno 73-200, ul. Brzeziny 1 tel. 95 768 10 66
 8. Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych Dygowo 78-113, ul. Piotrowice 1 tel. 94 353 19 46
 9. Dom Pomocy Społecznej Gościno 78-120, ul. Karlińska 1 tel. 94 351 25 65, fax 94 351 25 01
 10. Dom Pomocy Społecznej Gryfice 72-300, ul. Kościuszki 35 tel. 91 384 25 65
 11. Dom Pomocy Społecznej Gryfice 72-300, ul. Kościuszki 71 tel. 91 384 43 00
 12. Dom Pomocy Społecznej Gryfino 74-100, ul. Dębce 11 tel. 91 416 02 35 Dom Pomocy Społecznej Jaromin 72-320, ul. Jaromin 50 tel. 91 387 25 29, 091 387 33 13
 13. Dom Pomocy Społecznej Kołobrzeg 78-100, ul. Mazowiecka 29 tel. 94 352 53 88, fax 94 354 65 67
 14. Dom Pomocy Społecznej Kołobrzeg 78-100, ul. Ogrodowa 3 tel. 94 352 17 60
 15. Dom Pomocy Społecznej Mielno 76-032, ul. Spokojna 1 tel. 94 347 66 95
 16. Dom Pomocy Społecznej Moryń 74-503, ul. Rynkowa 27 tel. 91 414 60 24, fax 91 414 63 70
 17. Dom Pomocy Społecznej Myślibórz 74-300, ul. Celna 23 tel. 95 747 22 74, fax 95 747 30 31
 18. Dom Pomocy Społecznej Nowe Czarnowo 74-115, ul. Nowe Czarnowo 66 tel./fax 91 316 59 21
 19. Dom Pomocy Społecznej Nowogard 72-200, ul. Kolonia Smużyny 2 tel. 91 392 02 71, 91 39 21 588 Dom Pomocy Społecznej Polanów 76-010, ul. Cetuń 6, tel. 94 318 82 00
 20. Dom Pomocy Społeczne w Pyrzycach z siedzibą w Żabowie Pyrzyce 74-200, ul. Niepodległości 4/5 tel. 91 577 76 41
 21. DPS w Pyrzycach z siedzibą w Żabowie Pyrzyce 74-200, ul. Żabów 31, tel. 91 577 76 41
 22. Dom Pomocy Społecznej Rąbino 78-331, ul. Modrzewiec 8 tel. 94 364 32 24
 23. Dom Pomocy Społecznej Resko 72-310, ul. Wojska Polskiego 40 tel./fax 91 395 18 30
 24. Dom Pomocy Społecznej Śniatowo 72-400, ul. Śniatowo, tel. 91 383 23 25
 25. Dom Pomocy Społecznej Szczecin 71-460, ul. Broniewskiego 4/6 tel. 91 454 14 81, 91 312 32 20
 26. Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta im. Gen. Boruty-Spiechowicza Szczecin 71-747, ul. Krucza 17 tel. 91 455 72 10
 27. Dom Pomocy Społecznej DOM KOMBATANTA I PIONIERA ZIEMI SZCZECIŃSKIEJ Szczecin 70-900, ul. Romera 21/29 tel. 91 43 27 712, 91 43 27 716
 28. Dom Pomocy Społecznej dla przewlekle somatycznie chorych Sławoborze 78-314, ul. Krzecko 5 tel. 94 364 72 84
 29. Dom Pomocy Społecznej Trzcińsko-Zdrój 74-430, ul. Róż 1 tel. 91 414 81 62
 30. Dom Pomocy Społecznej Wałcz 78-600, ul. Orla 35 tel. 67 387 37 77, fax 67 387 35 50
 31. Dom Pomocy Społecznej Wrzosowo 78-114, ul. Włościbórz 1 tel. 94 358 19 22, fax 94 358 19 63
 32. Dom Pomocy Społecznej Żydowo 76-012, ul. Żydowo 112 tel. 94 31 88 887, fax 94 31-88-889
 33. Dom Pomocy Społecznej Złocieniec 78-520, ul. Darskowo 7 tel. 94 36 71 656, fax 94 367 16 56

Domy Dziennego Pobytu

 • Środowiskowy Dom Samopomocy Goleniów 72-100, ul. Pocztowa 13 tel. 91 418 96 97
 • Dzienny Dom Pomocy Społecznej Szczecin 71-317, ul. Łukasiewicza 6 tel. 91 487 22 80
 • Dzienny Dom Pomocy Społecznej Szczecin 70-234, ul. Potulicka 40 tel. 91 448 93 98

Zakłady i Agencje Opiekuńczo – Lecznicze

 • Zakład Pielęgniarstwa Środowiskowo – Rodzinnego Koszalin 75-404, ul. Kościuszki 7 tel. 94 341 11 70 Hospicjum Stacjonarne Koszalin 75-642, ul. Słoneczna 15 tel. 94 340 36 96
 • Środowiskowy Dom Samopomocy Szczecin 70-893, ul. Tartaczna 14 tel. 91 462 22 30
 • Dom Dziennego Pobytu „Złota Jesień” Szczecinek 78-400, ul. Połczyńska 2a tel. 94 374 53 24
 • Dzienny Dom Pomocy Społecznej Wałcz 78-600, ul. Kościuszki 15 tel. 67 258 42 60
 • Ośrodek dla Dzieci Specjalnej Troski Pustary 78-113, Pustary 2 gm. Dygowo tel. 94 351 26 02 Hospicjum „Gościniec Królowej Apostołów” Szczecin 71-740, ul. Pokoju 77 tel. 91 428 25 08

Domy Opieki

 • Dom Seniora SeniorMed – ZPO GRANICA 73-140, ul. Granica 6a tel. 795 164 120, 91 562 34 06
 • CENTRUM OPIEKI I REHABILITACJI Jarosławiec 76-107, ul. Morska 4-6 tel. 606 657 365
 • Dom Opieki NASZ DOM Salus Komarowo Sp. z o.o. Lubczyna 72-105, ul. Komarowo 15a tel. 791 056 013
 • Rafael Opieka Dla Ciebie Usługi Opiekuńczo – Pielęgnacyjne Anna Zienkiewicz Rymań 78-125, ul. Dębica 65 tel. 94 715 16 70, 512 051 400
 • Dom Seniora STEPNICZANKA Stepnica 72-112, ul. Wojska Polskiego 13 tel. 888 243 711, 663 904 816  
 • Dom Opieki nad Osobami Starszymi RODZINA w Szczecinie (Pilchowo) Szczecin 71-371, ul. Szczecin-Pilchowo, ul. Okocimska 20 tel. 91 452 68 24
 • Dom Seniora FAMILIA Szczecinek 78-400, ul. Sitno 1B tel. 694 915 052, 94 71 37 440, 94 71 37 441 94 71 37 442