XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Gdzie i jak złożyć odwołanie od niekorzystnej decyzji Powiatowegpo Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności?

Gdzie i jak złożyć odwołanie od niekorzystnej decyzji Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Korzyści wynikające z posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Orzeczenie o niepełnosprawności jest formalnym potwierdzeniem statusu danej osoby jako osoby z niepełnosprawnością. Jego posiadanie pozwala na uzyskanie różnych świadczeń, ulg i uprawnień, jak np.

  • uzyskać odpowiednie zatrudnienie w zakładzie aktywności zawodowej albo zakładzie pracy chronionej,
  • skorzystać z przywilejów pracowniczych, takich jak prawa do dodatkowego urlopu wypoczynkowego, dłuższej przerwy w pracy lub krótszego czasu pracy,
  • uzyskać świadczenia opiekuńcze, dodatek mieszkaniowy, kartę parkingową,
  • otrzymać dofinansowanie do: turnusu rehabilitacyjnego, sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, likwidacji barier architektonicznych w zamieszkiwanym budynku, likwidacji barier w komunikowaniu się np. poprzez zakup komputera), czy likwidacji barier technicznych np. poprzez zakup urządzenia umożliwiającego  wjazd wózka inwalidzkiego z napędem elektrycznym do samochodu.

Osoba posiadająca orzeczenie o stopniu niepełnosprawności może również bezpłatnie skorzystać z różnego rodzaju usług, np. usług terapeutycznych, usług rehabilitacyjnych czy usług socjalnych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych.

Osobie z orzeczeniem przysługują również liczne ulgi, jak choćby na bilety na przejazdy środkami transportu publicznego czy bilety do instytucji kultury i na wydarzenia sportowe. Osobom z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności przysługuje również ulga podatkowa w postaci odliczenia od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne.

Należy tu podkreślić, że różnych ulg i przywilejów dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności jest przede wszystkim zapewnienie tym osobom równych szans w życiu społecznym, a także zawodowym, o ile to możliwe.

Jak wnioskować o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności?

Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydają powiatowe lub miejskie zespoły ds. orzekania niepełnosprawności na podstawie wniosku, który należy do takiego zespołu w mieście powiatowym właściwym  ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosek ten można pobrać w siedzibie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności lub z jego strony internetowej, a składając go należy dołączyć dokumentację medyczną poświadczającą stan zdrowia osoby wnioskującej i ilustrującą przebieg jej leczenia, w tym zaświadczenie lekarskie, wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku oraz inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności. Warto tu podkreślić, że zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.) każdy świadczeniobiorca ma prawo do uzyskania nieodpłatnego zaświadczenia lekarskiego wydanego dla celów orzecznictwa o niepełnosprawności.

W ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku składająca go osoba otrzyma pocztą informację o terminie posiedzenia zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. Termin ten może ulec wydłużeniu do dwóch miesięcy w przypadku, gdy dana sprawa okaże się skomplikowana i zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności będzie potrzebował więcej czasu na jej rozpatrzenie. W takiej sytuacji wnioskujący zostanie o tym powiadomiony, jak również o przyczynach wydłużenia terminu.

Sama decyzja o przyznaniu bądź nieprzyznaniu stopnia niepełnosprawności zostanie przysłana do wnioskującego w terminie do dwóch tygodni od dnia posiedzenia zespołu orzekającego, chyba że wnioskujący zgłosi na posiedzeniu zespołu, że odbierze je osobiście.

Odwołanie od decyzji powiatowego zespołu ds. orzekanie o niepełnosprawności

Jeśli zespół ds. orzekania o niepełnosprawności wyda niekorzystną dla wnioskującego decyzję, z którą się on nie zgadza, może się on od niej odwołać. Trzeba to jednak zrobić szybko, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia.   

Odwołanie adresuje się do wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, ale składa w powiatowym (miejskim) zespole ds. orzekania, oczywiście w tym, który wydał decyzję, z którą wnioskujący się nie zgadza.

Opis adresata składanego odwołania powinien zatem wyglądać następująco:

Do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Szczecinie

za pośrednictwem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w……”

(np. w Świdwinie, ul. Drawska 38, 78-300 Świdwin)

Pismo należy opatrzyć nagłówkiem „ODWOŁANIE” i dalej napisać: „od decyzji nr….. z dnia ……  Powiatowego Zespołu Orzekającego o Niepełnosprawności w…” (w powyższym przykładzie w Świdwinie).

W treści odwołania należy zaznaczyć, że wnioskujący nie zgadza się z wydanym orzeczeniem i podać wyczerpujące uzasadnienie. Można np. podważyć logiczność wniosków wyciągniętych z dokumentacji medycznej i napisać np., że występujące u wnioskującego schorzenia, wbrew stanowisku przedstawionym przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności w kwestionowanym orzeczeniu, powodują trwałą lub co najmniej okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych, w tym w szczególności niezdolność do pracy.

Do odwołania można dodać załączniki w postaci kopii otrzymanej decyzji oraz kopii dokumentacji medycznej potwierdzającej przytoczoną argumentację. Należy pamiętać, by takie pismo wysłać listem poleconym i zachować dowód jego nadania lub złożyć w powiatowym (miejskim) zespole ds. orzekania o niepełnosprawności prosząc o potwierdzenie na kopii odwołania daty jego złożenia.

Odwołanie od decyzji wojewódzkiego zespołu ds. orzekanie o niepełnosprawności

Jeśli również wojewódzki zespół ds. orzekanie o niepełnosprawności wyda niekorzystną dla wnioskującego decyzję, może się on odwołać od niej do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie to wnosi się analogicznie jak poprzednie, czyli za pośrednictwem wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, który wydał niekorzystne orzeczenie.

W województwie zachodniopomorskim odwołanie to można złożyć:

  1. do Sądu Rejonowego Szczecin Centrum, IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, ul. Narutowicza 19, 70-952 Szczecin,
  • do Sądu Rejonowego w Koszalinie, Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, ul. Gen. W. Andersa 34, 75-950 Koszalin.

Siedziba Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Szczecinie mieści się w budynku „EVOMED” w Szczecinie na ul. Stanisława Dubois 27, pok. 522 – 535 (V piętro), tel. 91 4303193, fax 91 8140296 e-mail: wzoon@szczecin.uw.gov.pl . Do budynku prowadzą dwa wejścia: główne z barierami w postaci 5 schodów oraz wejście od strony parkingu – bez barier architektonicznych, z podjazdem dla osób poruszających się na wózkach.

Akty prawne

Sprawy dotyczące orzekania o niepełnosprawności reguluje ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021, poz. 573) oraz Rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2021 r., poz. 857) oraz ogólne zasady postępowania cywilnego.