XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Formy i zakres rehabilitacji leczniczej

FORMY REHABILITACJI
Świadczenia gwarantowane z zakresu rehabilitacji leczniczej są realizowane w warunkach domowych, w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego, warunkach stacjonarnych oraz ambulatoryjnych. By uzyskać dostęp do świadczeń wymagane jest skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego i obowiązuje ono do wszystkich zakresów rehabilitacji. Na niektóre zakresy świadczeń rehabilitacyjnych, skierowanie wystawić może tylko lekarz specjalista. Skierowanie na rehabilitację leczniczą w trybie ambulatoryjnym, tj. na zabiegi fizjoterapeutyczne, ważne jest 30 dni od daty wystawienia. W tym czasie skierowanie musi zostać zarejestrowane w miejscu, w którym udzielane będą świadczenia, bez względu na to, kiedy rozpocznie się rehabilitacja.
UWAGA – OSOBY ZE ZNACZNYM STOPNIEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI od 1 lipca 2018 r. winny korzystać z rehabilitacji poza ustaloną kolejnością wynikającą z listy osób oczekujących.
Skierowanie na zabiegi fizjoterapii, także w warunkach domowych, należy zarejestrować w ciągu 30 dni od daty wystawienia, inaczej traci ono ważność.
Rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych
Fizjoterapia ambulatoryjna odbywa się w cyklu terapeutycznym do 10 dni zabiegowych- pacjent otrzymuje nie więcej niż 5 zabiegów dziennie. Skierowanie do poradni rehabilitacyjnej oraz na zabiegi fizjoterapeutyczne może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, natomiast w przypadku wady postawy kwalifikującej się do rehabilitacji leczniczej narządu ruchu, skierowanie na zabiegi wystawia, lekarz specjalista: rehabilitacji ogólnej, rehabilitacji medycznej lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii ogólnej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu, w przypadku dzieci – skierowania wystawiają odpowiednio lekarze specjaliści dziecięcy.
Rehabilitacja w warunkach domowych
Skierowanie na zabiegi fizjoterapii w warunkach domowych może wystawić lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), a także inni lekarze specjaliści z zakresu ortopedii.
Świadczenia udzielane są pacjentom z zaburzeniami funkcji motorycznych spowodowanymi:
• ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stanami po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach) – w okresie do 12 miesięcy od dnia powstania ogniskowego uszkodzenia mózgu;
• ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego (5 stopień skali oceny stopnia niepełnosprawności zwanej skalą Rankina; warunku tego nie stosuje się wobec osób do ukończenia 18. roku życia)
• uszkodzeniem rdzenia kręgowego – w okresie do 12 miesięcy od dnia powstania tego uszkodzenia
• chorobami przewlekle postępującymi, w szczególności: miopatiami, chorobą Parkinsona, zapaleniem wielomięśniowym, rdzeniowym zanikiem mięśni, guzami mózgu, procesami demielinizacyjnymi, kolagenozami, przewlekłymi zespołami pozapiramidowymi, reumatoidalnym zapaleniem stawów
• chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych oraz po zabiegach endoprotezoplastyki stawu – w okresie do 6 miesięcy od dnia wykonania operacji
• złamaniami, obrażeniami i amputacjami kończyn dolnych – w okresie do 6 miesięcy od dnia złamania, obrażenia lub amputacji
• osobom w stanie wegetatywnym lub apalicznym.
Rehabilitacja w warunkach domowych nie może być łączona ze świadczeniami hospicjum domowego.
Rehabilitacja w ośrodku/oddziale dziennym
Przysługuje pacjentowi, którego stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych, a pacjent nie wymaga całodobowego nadzoru medycznego. Podział na typ rehabilitacji:
rehabilitacja ogólnoustrojowa (w tym dla określonych grup pacjentów, w szczególności po leczeniu raka piersi, ze stwardnieniem rozsianym, dysfunkcją ręki, z obrzękiem limfatycznym o różnej etiologii i umiejscowieniu). Czas trwania rehabilitacji ogólnoustrojowej wynosi od 15 do 30 dni zabiegowych, średnio 5 zabiegów fizjoterapeutycznych dziennie. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego, rehabilitacja może zostać przedłużona decyzją lekarza prowadzącego, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału NFZ. Czas trwania rehabilitacji pacjentów z obrzękiem limfatycznym wynosi do 40 dni zabiegowych w roku kalendarzowym;
rehabilitacja kardiologiczna – skierowanie wystawia lekarz oddziału: kardiologii, kardiochirurgii, chorób wewnętrznych, lekarz poradni: kardiologicznej, rehabilitacyjnej oddziału lub poradni dziecięcej – w przypadku skierowań dla dzieci. Czas trwania rehabilitacji kardiologicznej wynosi nie więcej niż 24 dni zabiegowe w okresie 90 dni kalendarzowych;
rehabilitacja kardiologiczna w ramach opieki kompleksowej po zawale mięśnia sercowego – czas trwania świadczenia wynosi maksymalnie 25 osobodni, przy czym zakończenie następuje w okresie nie przekraczającym 90 dni kalendarzowych.
Kwalifikacji do rozpoczęcia procesu rehabilitacji kardiologicznej w warunkach oddziału lub ośrodka dziennego dokonuje lekarz z ośrodka realizującego rehabilitację kardiologiczną w ramach opieki kompleksowej po zawale mięśnia sercowego;
rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego – trwa do 120 dni zabiegowych w roku kalendarzowym. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego, rehabilitacja może zostać przedłużona decyzją lekarza prowadzącego, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału NFZ. Rehabilitacja przeznaczona jest dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego do 7 roku życia oraz od 8-18 r.ż, a po przedstawieniu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (dotyczących upośledzonych w stopniu głębokim) – do ukończenia 25. roku życia;
rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu słuchu i mowy – trwa do 120 dni zabiegowych w roku kalendarzowym. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego, może zostać przedłużona decyzją lekarza kierującego, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału NFZ;
rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu wzroku – trwa do 120 dni zabiegowych w roku kalendarzowym. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego, może zostać przedłużona decyzją lekarza kierującego, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału NFZ;
rehabilitacja pulmonologiczna z wykorzystaniem metod subterraneoterapii (leczenie schorzeń układu oddechowego w oparciu o naturalny mikroklimat) – czas trwania jest ustalany indywidualnie przez lekarza ośrodka dziennego, wynosi średnio 5 zabiegów dziennie; nie może być krótszy niż 14 dni zabiegowych i dłuższy niż 24 dni zabiegowe.
Rehabilitacja udzielana w warunkach stacjonarnych
Podział na typ rehabilitacji:
rehabilitacja ogólnoustrojowa – trwa do 6 tygodni; przez 6 dni w tygodniu udzielanych jest średnio 5 rodzajów zabiegów dziennie. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego, rehabilitacja może zostać przedłużona decyzją lekarza prowadzącego, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału NFZ;
rehabilitacja pulmonologiczna– czas trwania dla jednego świadczeniobiorcy wynosi do 3 tygodnie, usprawnianie 6 dni w tygodniu w cyklach przed- i popołudniowych, średnio 5 zabiegów dziennie. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego, rehabilitacja może zostać przedłużona decyzją lekarza prowadzącego, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału NFZ;
rehabilitacja kardiologiczna– w przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego, rehabilitacja może zostać przedłużona decyzją lekarza prowadzącego, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału NFZ;
rehabilitacja kardiologiczna w ramach opieki kompleksowej po zawale mięśnia sercowego– czas trwania maksymalnie 35 dni na oddziale rehabilitacji stacjonarnej z możliwością realizacji części osobodni w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego rehabilitacji lub telerehabilitacji, przy czym zakończenie realizacji świadczenia w okresie nie przekraczającym 90 dni kalendarzowych. Kwalifikacji do rozpoczęcia procesu rehabilitacji kardiologicznej w warunkach stacjonarnych dokonuje lekarz z ośrodka realizującego rehabilitację kardiologiczną w ramach opieki kompleksowej po zawale mięśnia sercowego;
rehabilitacja neurologiczna – kierowana jest do pacjentów wszystkich grup wiekowych ze schorzeniami neurologicznymi. Prowadzona jest w ramach wyodrębnionych grup świadczeń, z podziałem na kategorie, w zależności od stanu pacjenta oraz terminu, jaki upłynął od wypisania pacjenta z ośrodka, w którym leczono ostrą fazę choroby. We wszystkich grupach świadczeń realizowanych w rehabilitacji neurologicznej, w przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego, rehabilitacja może zostać przedłużona decyzją lekarza prowadzącego, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału NFZ;
leczenie dzieci ze śpiączką – świadczenie to udzielane jest w trybie innym niż szpitalne, stacjonarnie i całodobowo. Skierowanie wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego bezpośrednio po zakończeniu hospitalizacji (jako kontynuacja leczenia szpitalnego). Na podstawie skierowania zespół terapeutyczny dokonuje kwalifikacji świadczeniobiorców do programu oraz podejmuje decyzję o czasie leczenia, który nie powinien trwać dłużej niż 12 miesięcy od rozpoczęcia programu. W wyjątkowych przypadkach, jeżeli wydłużenie leczenia przyniesie pacjentowi korzyści zdrowotne, ustalone w oparciu o kryteria medyczne przyjęte przez zespół terapeutyczny, zespół ten może wyrazić zgodę na wydłużenie leczenia w programie do 15 miesięcy;
leczenie dorosłych chorych ze śpiączką – świadczenie to udzielane jest w trybie innym niż szpitalne, stacjonarnie i całodobowo. Skierowanie wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego bezpośrednio po zakończeniu hospitalizacji (jako kontynuacja leczenia szpitalnego). Decyzję o czasie leczenia powołuje zespół terapeutyczny na podstawie kryteriów medycznych. Czas leczenia w programie nie powinien trwać dłużej niż 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia leczenia w programie. W przypadkach uzasadnionych stanem klinicznym świadczeniobiorcy, jeżeli wydłużenie leczenia przyniesie świadczeniobiorcy korzyści zdrowotne, ustalone na podstawie kryteriów medycznych przyjętych przez zespół terapeutyczny, zespół ten może wyrazić zgodę na wydłużenie leczenia w programie do 15 miesięcy.
Rehabilitacja w zakładzie rehabilitacji
Pacjent przebywający w zakładzie rehabilitacji leczniczej, w którym świadczenia udzielane są całodobowo, ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania. Miesięczną opłatę ustala się w wysokości odpowiadającej 2,5 krotności najniższej emerytury, z tym, że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu pacjenta, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.

źródło: nfz-szczecin.pl