XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PFRON rozszerza zakres wsparcia w ramach dofinansowania kosztów opieki w warunkach domowych – „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

W dniu 21 lipca 2020 r. Zarząd PFRON podjął uchwałę zmieniającą dokument pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2020 r. realizatorów Modułu III oraz Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Przyjęte przez Zarząd PFRON zmiany wprowadzone zostały z mocą obowiązywania od dnia 1 kwietnia 2020 r.

Decyzja  obejmuje, między innymi,  rozszerzenie katalogu placówek (których podopieczni są uprawnieni do uzyskania świadczenia w ramach dofinansowania kosztów opieki w warunkach domowych) o szkoły specjalne przysposabiające do pracy, a także o ośrodki rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawcze (OREW) oraz ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze (ORW).

W przypadku szkół specjalnych przysposabiających do pracy wsparcie będą mogły uzyskać osoby pełnoletnie od 18 do 24 roku życia, zaś w przypadku ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – osoby od 18 do 25 roku życia. Zgodnie z programem jego adresat musi spełniać warunki uczestnictwa, zarówno w chwili zaistnienia danej sytuacji kryzysowej, jak i w dniu składania wniosku o pomoc w ramach programu, a także w dniu podejmowania przez realizatora programu decyzji o przyznaniu wnioskowanej pomocy.

Pomoc udzielana jest osobom Z niepełnosprawnością, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii  utraciły możliwość korzystania – przez co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych – z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. To dofinansowanie kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych w wysokości 500,00 zł miesięcznie.

Wnioski w programie składane są w trybie ciągłym do 4 września 2020 roku. Wprowadzenie postanowień, zgodnie z którymi pomoc finansowa skierowana jest do osób niepełnosprawnych, które są lub były w okresie od 9 marca 2020 r. uczestnikami placówek wymienionych w katalogu umożliwia rozpatrzenie pozytywnie wniosków osób, które były uprawnione do otrzymania wsparcia w okresie, w którym ono przysługiwało, ale złożyły bądź złożą wniosek w terminie późniejszym.

Kto może otrzymać wsparcie?

Wsparcie skierowane jest do osób z niepełnosprawnością, które są:

  1. uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
  2. uczestnikami środowiskowych domów samopomocy;
  3. podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej;
  4. podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON;
  5. uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
  6. pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. z 2013 r. poz. 529);
  7. pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, bądź uczniami szkół specjalnych przysposabiających do pracy;
  8. pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) wychowankami ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski należy składać poprzez System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (system SOW). W przypadku braku możliwości skorzystania z Systemu SOW dopuszczalny jest inny sposób złożenia wniosku (np. elektronicznie, drogą pocztową lub osobiście). W takim przypadku wzór wniosku należy pobrać ze strony Funduszu.

Ważne terminy!

Przyjmowanie wniosków rozpoczeło się od 10 kwietnia br. Można je składać w trybie ciągłym, ale nie później niż do 4 września br.

Szczegółowe informacje dotyczące programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” dostępne są pod adresem: www.pfron.org.pl – zakładka „O Funduszu – Programy i zadania PFRON – Programy realizowane obecnie” .